- .::. دانشگاه آزاد اسلامي مركز شهميرزاد .::. - http://shahmirzadiau.ac.ir -

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی، آدرس سامانه آموزشی دانشگاه

آدرس سامانه جدید آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی شهمیرزاد(آموزشیار)

edu.iau.ac.ir